0

การบำรุงดินและฟื้นฟูดินสำหรับสวนยางพาราหลังจากน้ำท่วม

สวนยางพารา

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 11 ของปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยาง- พารา ควรอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 200 เมตร เป็นพื้นที่ราบหรือมีความลาดเทไม่เกิน 35 องศา อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15-28 องศาเซลเซียส ปริมาณฝน

Tags: , , , , , , Readmore  
0

การดูแลรักษาสวนยางพารา

การจัดการสวนยางให้มีสุขลักษณะที่ดี ย่อมส่งผลต่อปริมาณผลผลิต(น้ำยาง)ที่จะได้รับ และยังสะดวกต่อการเข้าไปปฏิบัติงานในสวนอีกด้วย

Tags: , Readmore  
0

การดูแลและการจัดการสวนยางพาราหลังน้ำท่วม

นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารา ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอยู่ในลำดับต้นๆ ของมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออก และผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนมากอย

Tags: , Readmore