พันธุ์ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง

เป็นข้าวที่ออกดอกเฉพาะเมื่อช่วงเวลากลางวันสั้นกว่า 12 ชั่วโมง โดยพบว่าข้าวไวต่อช่วงแสงในประเทศไทยมักจะออกดอกในเดือนที่มีความยาว ...

พันธุ์ข้าวน้ำลึกไม่ไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ...

พันธุ์ข้าวน้ำลึกไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ...

พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง

ระยะความยาวของกลางวันมีอิทธิพลต่อการออกดอกของ ต้นข้าว ดังนั้น พันธุ์ข้าวจึงแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด โดยถือเอาความไวต่อช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลัก ...

พันธุ์ข้าวญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยข้าวเริ่มดำเนินงานเพื่อศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี ...

พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกใน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ...

พันธุ์ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพ การ ผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ...

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

1. การคัดเลือกพื้นที่ทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว – พื้นที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ติดต่อกันหรืออยู่ใกล้เคียงกัน สะดวกในการดูแล ...
Powered by · Dimple